-p-0; jobs

ตำแหน่งงานว่าง
วันที่ลงประกาศ ชื่อตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน สายธุรกิจ
20/03/2017 วิศวกรโรงงาน ประจำโรงงานลพบุรี ธุรกิจสุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี
20/03/2017 วิศวกรซ่อมบำรุง (ระบบไฟฟ้า - ฟาร์ม) นครสวรรค์, พิจิต, ลพบุรี สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
20/03/2017 วิศวกรอนุรักษ์พลังงาน โรงงาน ลพบุรี ส่วนงานบริหารกลางและอื่นๆ
20/03/2017 วิศวกรไคเซ็น ประจำลพบุรี สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
20/03/2017 วิศวกรไฟฟ้า ประจำลพบุรี สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
20/03/2017 วิศวกร(เครื่องกล) ประจำโรงงานลพบุรี สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์