-p-0; index
เครือเบทาโกร
 
กลุ่มบริษัทชั้นนำในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทย
ค้นหางานตามกลุ่มงาน
กลุ่มงานขาย  กลุ่มงานบัญชี / การเงิน/ สินเชื่อ / ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
กลุ่มงานปศุสัตว์  กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มงานวิศวกรรม/เพิ่มผลผลิต/ช่างเทคนิค  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มงานคุณภาพ : ควบคุมภาพ / ประกันคุณภาพ / บริหารคุณภาพ  กลุ่มงานธุรการ/ประสานงาน/เลขานุการ 
กลุ่มงานผลิต /วางแผนการผลิต  กลุ่มงานธุรกิจบริการ / ร้านอาหาร / ภัตตาคาร 
กลุ่มงานวิชาการ : วิจัยและพัฒนา /พัฒนาผลิตภัณฑ์ / ห้องปฏิบัติการ  กลุ่มงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงานการจัดการซัพพลายเชน : จัดซื้อ / คลังสินค้า / จัดส่ง  กลุ่มงานอื่นๆ : กฎหมาย / โภชนาการ /กลยุทธ์ส่วนกลาง  
กลุ่มงานการตลาด / สื่อสารองค์กร / ประชาสัมพันธ์ / บริการลูกค้า  นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจ / ทวิภาคี 

ค้นหางานตามพื้นที่
กรุงเทพ 
ปริมณฑล 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 
ภาคใต้ 
ต่างประเทศ