การจัดการคุณภาพ

BETAGRO QUALITY MANAGEMENT (BQM) มาตรฐานด้านการจัดการที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

ดำเนินการตรวจติดตามและควบคุมตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากลอย่างเคร่งครัดและสามารถตรวจสอบได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) ตลอดห่วงโซ่อาหารของเบทาโกร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอน มีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยครบทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

ความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety)

เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารของ เครือเบทาโกรจึงผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง สารปนเปื้อน จุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

คุณภาพอาหาร (Food Quality)

เครือเบทาโกรมุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผล จากการทุ่มเทวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเบทาโกรตรงกับความต้องการของลูกค้า

สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)

เครือเบทาโกรมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ ด้วยการริเริ่มหลากหลายโครงการที่ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงและการปฏิบัติต่อสัตว์ อย่างมีคุณธรรม ครอบคุลมทุกขั้นตอนในการผลิต

บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญ อย่างมากในกลยุทธ์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างเครือเบทาโกรกับลูกค้าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ “ผู้ขาย-ผู้ซื้อ” แต่เป็น “หุ้นส่วน” ผู้ซึ่งเบทาโกรมุ่งนำเสนอแต่ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

เครือเบทาโกรตระหนักเสมอว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง