คณะผู้บริหาร

ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการ
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจอาหาร
นายชยานนท์ กฤตยาเชวง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
นายสุเทพ ตีระพิพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
สายงานการพัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิต
นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
สายงานการจัดการทางการเงินบัญชีและระบบสารสนเทศ
ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
สายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์งานกฏหมายและจัดซื้อ
นางสมใจ วุฒิพุธนันท์ กรรมการบริษัท
และที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเงิน