Betagro Quality Management (BQM) มาตรฐานด้านการจัดการที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ดำเนินการตรวจติดตามและควบคุมตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากลอย่างเคร่งครัดและสามารถตรวจสอบได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) ตลอดห่วงโซ่อาหารของเบทาโกร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนมีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยครบทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

1. ความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety)

เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารของเครือเบทาโกรจึงผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง สารปนเปื้อน จุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

2. คุณภาพอาหาร (Food Quality)

เครือเบทาโกรมุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากการทุ่มเทวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเบทาโกรตรงกับความต้องการของลูกค้า

3. สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)

เครือเบทาโกรมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ ด้วยการริเริ่มหลากหลายโครงการที่ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงและการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีคุณธรรม ครอบคุลมทุกขั้นตอนในการผลิต

4. บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างมากในกลยุทธ์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างเครือเบทาโกรกับลูกค้าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ “ผู้ขาย-ผู้ซื้อ” แต่เป็น “หุ้นส่วน” ผู้ซึ่งเบทาโกรมุ่งนำเสนอแต่ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

เครือเบทาโกรตระหนักเสมอว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เบทาโกรยังยึดมั่นในหลักคุณธรรมนำธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถใหม่ๆ เพื่อให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดและคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานการประกันคุณภาพการผลิตไก่เครือเบทาโกร Assured Betagro Chicken Production (ABCP)เป็นการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต โดยเน้นการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร สวัสดิภาพสัตว์ปีก และสิ่งแวดล้อม ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบการผลิต ตั้งแต่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงผลิตลูกไก่ ฟาร์มไก่ไข่ ไก่ไข่ การจับและขนส่งไก่ โรงแปรรูป ให้สอดคล้องกับกฏระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ และประเทศคู่ค้า รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไก่จากเครือเบทาโกรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายใน และต่างประเทศ

มาตรฐานการประกันคุณภาพฟาร์มสุกรเครือเบทาโกร หรือ Assured Betagro Swine Production (ABSP)ใช้เพื่อจัดการและประกันคุณภาพของกระบวนการผลิตสุกรให้มีมาตรฐานในสายการผลิตสุกร ทั้งฟาร์มสุกรพันธุ์ สุกรขุนเครือเบทาโกร ตลอดจนฟาร์มสุกรขุนจ้างเลี้ยง

มุ่งเน้นการจัดการฟาร์มเพื่อการป้องกันโรค การดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยด้านอาหารในการนำเนื้อสุกรไปใช้เพื่อการบริโภค โดยมาตรฐานดังกล่าวนี้สามารถเทียบเท่าได้กับมาตรฐานสากลในการจัดการฟาร์มสุกรและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของทั้งกรมปศุสัตว์และมกอช. รวมทั้งยังคำนึงถึงผลสำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุกรจากเครือเบทาโกรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมกับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Betagro e -Traceability) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของวงการปศุสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่มีการพัฒนาและนำซอฟต์แวร์มาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มติดตั้งและใช้งานกับธุรกิจไก่ครบวงจรเมื่อปี พ.ศ. 2546 ครอบคลุมตั้งแต่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไปจนถึงโรงงานผลิตอาหารปรุงสุก รวมทั้งกระบวนการผลิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มขยายผลระบบตรวจสอบย้อนกลับประยุกต์ใช้กับธุรกิจสุกร ในปี พ.ศ 2549 ช่วยให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตั้งแต่ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มสุกรขุน โรงงานแปรรูปสุกร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ รวมทั้งประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับธุรกิจอาหาร ในปี พ.ศ 2554 และพัฒนาเครื่องมือ เว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าต่างประเทศสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ที่ www.clickspyonme.com และยิ่งไปกว่านั้นในปี พ.ศ. 2555 เครือเบทาโกรได้มีการจัดทำ QR Code สำหรับผลิตภัณฑ์ S-Pure เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับลูกค้า ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากเครือเบทาโกร

เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร ทำให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพิกัดของทุกฟาร์มและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

การวิจัยและพัฒนาเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปศุสัตว์ อาหาร และการพัฒนาระบบทดสอบเชื้อปนเปื้อนที่ก่อโรคในอาหาร โดยมุ่งเน้นความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพความปลอดภัยในห่วงโซ่อาหารทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และเสริมสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน