ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เครือเบทาโกรมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์โดยมีระบบการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มที่ทันสมัยภายใต้มาตรฐานและการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดของสัตวแพทย์และสัตวบาล

จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากเบทาโกรที่นำไปเลี้ยงทั้งในฟาร์มของเบทาโกรเอง ฟาร์มของเกษตรกรคู่ค้าในโครงการจ้างเลี้ยงโครงการประกันราคาหรือจัดจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไปล้วนมีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรงเติบโตเร็วช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มสุกรพันธุ์น้ำเชื้อคุณภาพเบเมน ฟาร์มสุกรขุน ฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มไก่พันธุ์