กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรการเกษตร แบ่งออกเป็น

ธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) ได้แก่ ปศุสัตว์และอาหารสัตว์ โดยเครือเบทาโกรได้พัฒนาธุรกิจปศุสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ น้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร ฟาร์มสุกรขุน ตลอดจนร่วมกับเกษตรกรคู่ค้าในโครงการประกันราคาและจ้างเลี้ยง โดยเน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพระดับสากล นับตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ ระบบการเลี้ยง ไปจนถึงการจัดการฟาร์มที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์และสัตวบาลอย่างเข้มงวด ในส่วนของการผลิตอาหารสัตว์ เครือเบทาโกรสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเป็นแหล่งผลิตป้อนให้แก่ฟาร์มของบริษัทในเครือด้วยกำลังการผลิตจากโรงงานอาหารสัตว์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

ธุรกิจสุขภาพสัตว์

ธุรกิจสุขภาพสัตว์ (Animal Health) ได้แก่ อุปกรณ์ฟาร์ม และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เครือเบทาโกรนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวงการปศุสัตว์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มและบริการให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งอุปกรณ์ฟาร์มและเครื่องมือในการเลี้ยงสัตว์ครบวงจร ด้วยฐานการผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ที่ทันสมัย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา ทำให้เครือเบทาโกรสามารถก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพสัตว์ครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจทุกประเภท รวมทั้งการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างเพียงพอ

กลุ่มธุรกิจอาหาร

ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกและปลอดภัย พร้อมบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจอาหารของเครือเบทาโกรจึงครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ไข่ไก่สด เนื้อไก่ เนื้อหมู อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน ไปจนถึงเครื่องปรุงรส โดยปัจจุบันนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ 2 แบรนด์หลัก ได้แก่ เอสเพียว (S-Pure) ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงสุดจากครือเบทาโกร ประกอบด้วย เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่สด ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นด้านความปลอดภัยของอาหารและมีคุณภาพสูงเป็นพิเศษ รวมถึงได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศ เบทาโกร (BETAGRO) ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานของเครือเบทาโกร ประกอบด้วย เนื้อหมูอนามัย เนื้อไก่อนามัย ไข่ไก่อนามัย และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตจากเนื้อสัตว์อนามัยหลากหลายรูปแบบ ทั้งอาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน และเครื่องปรุงรส โดยจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป

นอกจากนี้ เครือเบทาโกรยังได้ขยายไปสู่ธุรกิจภัตตาคาร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหาร ได้แก่ ร้านมิยะทะเคะ ซะนุคิ อุด้ง ร้านโรมันคัง โยโกฮาม่า ร้านฮอง อะจิ ราเมน ร้านปอมมุ โนะคิ ร้านลิตเติ้ล เมอร์เมด ร้านบีเชงเฮียง และร้านเฮงข้าวมันไก่-ข้าวหมูแดง

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

ด้วยเล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มความนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสุนัข แมว และปลาสวยงาม เครือเบทาโกรจึงตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงตามประเภทและสายพันธุ์ ตลอดจนอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง อาทิ วิตามิน แชมพู น้ำยาทำความสะอาด และอื่น ๆ ที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ธุรกิจอื่นๆ

นอกจากธุรกิจหลักด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแล้วเครือเบทาโกรยังได้ขยายขอบข่ายการดำเนินงานไปสู่ธุรกิจอื่น ที่สามารถรองรับธุรกิจหลักและเป็นช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารพร้อมปรุง และอาหารพร้อมรับประทานที่หลากหลาย ได้แก่ ร้านค้าส่งผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ประกอบการภัตตาคาร ร้านอาหาร ตลอดจนลูกค้าทั่วไป และร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย

บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร” สามารถให้บริการวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพของการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร

การพัฒนาที่ดินและรีสอร์ท โดยมีโครงการ “ป่าสักฮิลล์ไซด์ฟอร์เรส” ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนป่าสักและรีสอร์ท ชื่อ “ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท” ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดประชุมสัมมนา