เครือเบทาโกร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510
ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์

โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

จากนั้นธุรกิจของเบทาโกรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการสร้างฐานการผลิตด้านปศุสัตว์แห่งแรกที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้ขยายฐานการผลิตเต็มรูปแบบไปยังจังหวัดลพบุรีเพื่อรองรับขอบข่ายธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การเลี้ยง และการพัฒนาสายพันธุ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งสุกร ไก่เนื้อและไก่ไข่ การทำฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือกับเกษตรกรในโครงการประกันราคาไก่เนื้อและไก่ไข่ โครงการจ้างเลี้ยงสุกรขุน การผลิตและจำหน่ายสุกรขุน เนื้อสุกร เนื้อไก่ ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก


ปัจจุบัน นอกจากจะเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทยแล้ว เครือเบทาโกรยังได้รับความเชื่อถือในมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตมากมายทั้งระดับประเทศและระดับสากล ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพสัตว์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด "เพื่อคุณภาพชีวิต"

วิสัยทัศน์ เครือเบทาโกรมุ่งผลิตและพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย จากฐานอุตสาหกรรมการเกษตรที่ทันสมัยเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก

พันธกิจ
 • พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและผู้บริโภค
 • ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้สัญลักษณ์ของเครือเบทาโกร
 • มีเครือข่ายการตลาดและการผลิตในแหล่งที่สำคัญของโลก
 • เสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ร่วมทุน และผู้ถือหุ้น

ค่านิยมเบทาโกร

รู้จริง ดำเนินงานโดยใช้แนวคิด TQM เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญ ความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

ซื่อสัตย์ มีความซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส และยึดมั่นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อถือและการยอมรับ

ใส่ใจ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

คิดใหม่ กล้าคิดกล้าทำในสิ่งใหม่ ๆ สร้างสรรค์นวัตกรรม และปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ

ใฝ่คุณภาพ ใส่ใจในทุกรายละเอียดของกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ

ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการ
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
สายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และงานจัดซื้อ
นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
สายงานการจัดการทางการเงิน บัญชี และระบบสารสนเทศ
นายไตรรัตน์ ทองปลอด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
นายสุเทพ ตีระพิพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
สายงานปฏิบัติการกลุ่มผลิตปศุสัตว์
นายสมศักดิ์ บุญลาภ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจอาหาร
นายวรวุฒิ วณิชกุลบดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ

บริษัทในเครือเบทาโกร

 • บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เบทาโกร (กัมพูชา) จำกัด
 • บริษัท เบทาโกร (ลาว) จำกัด
 • บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท เบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัด
 • บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด
 • บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด
 • บริษัท แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท โพรเทค แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
 • บริษัท บี แอนด์ ซี พูลาสกี้ จำกัด
 • บริษัท บี. อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
 • บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ไทย เอส พี เอฟ โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
 • บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
 • บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จำกัด
 • บริษัท เบทาโกร ไดนิปปอน เทคโนเอ็กซ์ จำกัด
 • บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท อิโตแฮม เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท เบทาโกร เอ็มเอฟ เดลี จำกัด
 • บริษัท เบทาโกร เอ้ก แพคกิ้ง จำกัด
 • บริษัท เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท เบทาโกร เรสเทอรองท์ จำกัด
 • บริษัท เบทาโกร เฟิร์สท์ คอลเลคชั่น จำกัด
 • บริษัท เบทาโกร-ปอมเม่ ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท เบทาโกร เมอร์เมด จำกัด
 • บริษัท เบทาโกร บีเชงเฮียง จำกัด
 • บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด
 • บริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด
 • บริษัท เบทาโกรแลนด์ จำกัด
 • บริษัท บี แอนด์ ที เรียลตี้ จำกัด
 • บริษัท ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ จำกัด
 • บริษัท ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร จำกัด
 • บริษัท วิจัย เคยู เบทาโกร จำกัด

เครือเบทาโกรได้นำแนวคิดในการทำงานอย่างมีคุณภาพในทุกขั้นตอน ที่เรียกว่า Total Quality Management (TQM) เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีพฤติกรรมทางความคิดและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวคิด TQM ที่เครือเบทาโกรนำมาใช้ ได้แก่ PDCA : Plan – Do –Check – Act (การวางแผนอย่างรอบคอบ การมุ่งมั่นกระทำตามแผน การสำรวจ/ตรวจตราอย่างสม่ำเสมอและการทบทวนตน) Customer Focus (การให้ความสำคัญทั้งลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก) Fact Base (ทำงานโดยอาศัยข้อเท็จจริง) Dispersion (สนใจการกระจายหรือรายละเอียดไม่ดูแต่ค่าเฉลี่ยหรือค่ารวมๆ) และ Process Oriented (เป็นผู้รู้ทั้งเหตุและผลสนใจทั้งกระบวนการและผล)

ในการทำงานอย่าง TQM นอกจากแนวคิด TQM ทั้ง 5 ข้อแล้ว ยังต้องใช้เครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงงานอื่นๆมาช่วยในการทำงานในการวิเคราะห์และหาวิธีปรับปรุงงานอาทิเช่น 7 QC Tools, Kaizen, Total Productivity management (TPm), Total Productive Maintenance (TPM), Performance Analysis and Control (PAC), Material Flow Cost Accounting (MFCA)เป็นต้น

การปลูกฝังการทำงานอย่าง TQM นี้ เป็นการพัฒนาการศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic) เป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) มีที่มาที่ไปและความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน (Logic & Linkage) ในทุกขั้นตอนของการทำงาน ทำให้มั่นใจได้ว่า เครือเบทาโกรจะสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

เครือเบทาโกรได้นำเครื่องมือ Total Productivity management (TPm) มาใช้ในการบริหารจัดการ และส่งเสริมกิจกรรมปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

เพื่อใช้ทรัพยากร (Resource) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการกำหนดโครงสร้างการกระจายเป้าหมาย (Target Deployment Structure) ที่เชื่อมโยงกันจากเป้าหมายของเครือ ไปสู่เป้าหมายของบริษัท และเป้าหมายของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบเป้าหมายในแต่ละหน่วยงานจะคิดและค้นหาหัวข้อปรับปรุง (Initiatives) ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานสนับสนุนจะช่วยในการสนับสนุนกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ การหาวิธีปรับปรุง และการหาหัวข้อปรับปรุง การดำเนินกิจกรรมปรับปรุงงาน (TPm) จะมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอจากผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและการสนับสนุน รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแบบเฉพาะเจาะจง

ทั้งนี้การประเมินผลหัวข้อปรับปรุงงานนั้น นอกจากจะมีการวัดผลสำเร็จของกิจกรรมในหัวข้อปรับปรุงนั้นๆ แล้ว ยังมีการกำหนดวิธีวัดผลเพื่อให้สามารถสะท้อนผลการปรับปรุงในงบกำไรขาดทุนทางบัญชีอีกด้วย

ทุกๆปี เครือจะมีการจัดงาน TPmCHAmPIONเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพและความภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมปรับปรุงงานต่อผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของเครือเบทาโกรทั้งประเทศ ทั้งยังเป็นการแบ่งปันแนวคิดและวิธีที่ได้ปรับปรุงงาน ซึ่งทำให้เกิดการต่อยอดและเกิดวิธีการใหม่ๆในเครือเบทาโกร

โครงการที่นำชื่อรางวัลระดับสูงสุดของ PM Prize ของสถาบัน JIPM ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นหลักชัย

โดยรวมเครื่องมือการบริหารพื้นฐานเช่น 5S, Kaizen Suggestion System, Quality Control Circle และเครื่องมือที่สำคัญคือ Total Productive Maintenance (TPM) ซึ่งประกอบด้วย Pillar ที่สำคัญ 8 Pillars ครอบคลุมกิจกรรมของกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมในทุกขั้นตอน โดยมุ่งเน้นการดำเนินการผ่านกลุ่มย่อยที่ประกอบด้วยพนักงานระดับปฏิบัติการและ พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ เครื่องจักร และอุปกรณ์ สร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ และร่วมพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้องค์กรยังให้ความสำคัญกับพนักงานระดับปฏิบัติการและพนักงาน โดยส่งเสริมให้เข้าร่วมกลุ่มกันสร้าง”ชมรมคุณภาพชีวิต” (Quality of Life Club) ด้วยมุ่งหวังให้พนักงานมีคุณภาพชีวิต ที่ดีทั้งในปฏิบัติงาน และครอบครัว รวมถึงชุมชนรอบข้าง