Cooperative Education

ศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี เครือเบทาโกร


ขอบเขตความรับผิดชอบ

•เป็นศูนย์กลางประสานงานเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและทวิภาคีเครือเบทาโกรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

•จัดทำนโยบายและแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษาและทวิภาคี เครือเบทาโกร

•ดำเนินการและบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและทวิภาคีตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ


โครงการฝึกสหกิจศึกษาและทวิภาคี  เครือเบทาโกรได้เปิดรับสมัครนิสิต  นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้


•โครงการฝึกสหกิจศึกษาเครือเบทาโกร 

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4  ได้พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ตลาดแรงงานและการทำงานจริงในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ


ตำแหน่งที่เปิดรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา


กลุ่มงานผลิต : 

1.ฟาร์ม   ตำแหน่ง สัตวบาล,นักวิชาการส่งเสริม

2.โรงงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิต, เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต


กลุ่มงานขายและการตลาด : 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขาย, ผู้แทนขาย, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Deli, ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร,  เจ้าหน้าที่การตลาด


กลุ่มงานวิชาการและเทคนิค : 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ, วิศวกร, วิศวกรไคเซ็น,เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, นักวิเคราะห์


กลุ่มงานสนับสนุน : 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อสังคม, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง, เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์, นักบัญชี, นักยุทธศาสตร์องค์กร, นักวิเคราะห์ระบบ, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุนระบบสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร


ระยะเวลาที่เปิดรับ : เปิดรับสมัครทั้งปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เข้าฝึกปฏิบัติงานในแต่ละมหาวิทยาลัย


สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัทในเครือเบทาโกร ทั่วประเทศ


หมายเหตุ : การพิจารณาการรับเข้าฝึกสหกิจศึกษากับเครือเบทาโกรขึ้นอยู่กับกระบวนการสัมภาษณ์ของหน่วยงานต้นสังกัด•หลักสูตรทวิภาคีเบทาโกร

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยในกลุ่มเป้าหมาย สังกัดกรมอาชีวศึกษา ซึ่งกำกับดู และดำเนินการโดยคณะทำงานด้านพัฒนาคุณวุฒิตามวิชาชีพและทีมวิทยาลัยสัมพันธ์  ปัจจุบันเครือเบทาโกรมีการเปิดหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยในกลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้


1.หลักสูตรทวิภาคีปศุสัตว์

2.หลักสูตรทวิภาคีช่าง

3.หลักสูตรทวิภาคีธุรกิจค้าปลีก

4.หลักสูตรทวิภาคีอาหารและโภชนาการ


ระยะเวลาที่เปิดรับ: ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกๆ ปี