เครือเบทาโกร ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ Thailand Smart Center (TSC)
เครือเบทาโกร ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ Thailand Smart Center (TSC)

นางสาวถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และงานจัดซื้อ เครือเบทาโกร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหอการค้าไทย จัดตั้งศูนย์ Thailand Smart Center (TSC) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทย และเครือข่ายหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ณ Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

Thailand Smart Center (TSC) เป็นหน่วยงานหนึ่งของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพ และการบริการของผู้ประกอบการไทยในทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเติบโตได้อย่างมั่นคงและแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีองค์กรพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ให้การสนับสนุน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ในกลุ่มธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 1. การค้าการลงทุน 2. อาหารและเครื่องดื่ม 3. ท่องเที่ยวและบริการ และ 4. การเกษตร